Get Adobe Flash player

วันอาเซียน 2558

กระดานดำนับถอยอีกเพียง 3 ปี ประเทศไทยของเราก็จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะสำหรับทางประเทศไทย ที่เป็น 1 ใน 5 ของประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน ในขณะนี้ทางหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ต่างก็พากันเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับปีอาเซียนที่กำลังจะมาถึงนี้...           เราในฐานะประชาชนชาวไทย ก็รับรู้ถึงความร่วมมือร่วมใจที่เตรียมตัวในการพัฒนาประเทศของเราเพื่อจับมือร่วมกับ 10  ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้สมาชิกทั้ง 10 ประเทศสามารถอยู่รวมกันได้อย่างเข็มแข็ง และมีมิตรภาพ พร้อมจูงมือกันก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน… ในวันนี้กระปุกดอทคอมก็ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน และประชาคมอาเซียน มาให้ได้ทราบกันว่า การรวมตัวกันของ 10 ประเทศอาเซียน จะนำพาเราไปสู่การพัฒนาอะไรบ้าง และต้นกำเนิดของอาเซียนมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

 ประวัติการก่อตั้งอาเซียน           อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ  ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย            - นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย)
            
            - นายตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย)            - นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์)

            - นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์)

            - พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย)

           ทั้งนี้ ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 มกราคม พ .ศ.2527) เวียดนาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538) ประเทศลาว, ประเทศพม่า (เป็นสมาชิกเมื่อ 23 กรกฎาคม พ.ศ .2540) และประเทศกัมพูชา (เป็นสมาชิกเมื่อ 30 เมษายน พ.ศ. 2542) ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน          วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่ง สันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม และ วัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก โดยแบ่งออก เป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้        1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร        2. เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค        3. เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค        4. เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี        5. เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้        6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม        7. เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ

ธงอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน

สัญลักษณ์ของอาเซียน          สัญลักษณ์ของอาเซียนนั้น เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้มานานตั้งแต่ก่อตั้ง ประกอบไปด้วยรูปรวงข้างสีเหลืองจำนวน 10 ต้น บน พื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน โดยมีความหมายว่าดังนี้...         รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ         สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง         สีแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญและการมีพลวัติ         สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์         สีน้ำเงิน  หมายถึง  สันติภาพและความมั่นคง                        รู้จัก ธงอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน ทั้งหมดคลิกเลย

กฎบัตรอาเซียน            กฎบัตรอาเซียน หรือ ASEAN Charter เรียกง่าย ๆ ก็คือ ธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมาย และโครง สร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนให้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ใหญ่ ในปี พ.ศ.2558 ที่ทั้ง 10 ประเทศจะจับมือกันขับเคลื่อนเพื่อเป็นประชาคมอาเซียน           อย่างไรก็ตาม กฎบัตรอาเซียนดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551หลังจากที่ประเทศสมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศ ได้ให้สัตยาบันกฎบัตร และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ.2552 ที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นการประชุมระดับผู้นำอาเซียนครั้งแรกหลังจากกฎบัตรมีผลบังคับใช้

              อ่านรายละเอียด กฎบัตรอาเซียน ... ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมอาเซียน ทั้งหมดคลิกเลย


ประชาคมอาเซียน
        ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ


         ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community–APSC)         ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community–AEC)         ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community–ASCC)

 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community – APSC)


           มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข และสามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง โดยสันติวิธี อาเซียนจึงได้จัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมือง และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยเน้นใน 3 ประการ คือ

          1.การมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะร่วมกันทำเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบสังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิก ส่งเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เช่น หลักการ ประชาธิปไตย การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เป็นต้น          2.ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงสำหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกด้านครอบ คลุมความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบเดิม มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการระงับข้อพิพาท โดยสันติ เพื่อป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกัน โดยสงบสุขและไม่มีความหวาดระแวง และขยายความร่วมมือเพื่อ ต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การค้ามนุษย์ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ          3.การมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอก เพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาค เช่น  กรอบอาเซียน+3 กับจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ

 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Political-Security Community-AEC)           มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน  เงินทุน  และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี อาเซียนได้จัดทำแผนงาน การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community  Blueprint) ซึ่งเป็นแผนงานบูรณาการการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ         1.การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น         2.การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นโยบายการแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน)         3.การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ         4.การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาคเพื่อให้อาเซียนมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจน 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC)           อาเซียนได้ตั้งเป้าเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปี 2558 โดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพื่อยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้จัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint)ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน 6 ด้าน ได้แก่      1.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      2.การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม      3.สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม      4.ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม      5.การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน      6.การลดช่องว่างทางการพัฒนา          ทั้งนี้โดยมีกลไกการดำเนินงาน ได้แก่ การประชุมรายสาขาระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับรัฐมนตรีและคณะมนตรีประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน


ประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Member States)

ธงอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน

 เนการาบรูไนดารุสซาลาม : Negara Brunei Darussalam

         การปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย์         ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาะห์         เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน         ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์, ภาษาอาหรับ         หน่วยเงินตรา : บรูไนดอลลาร์         เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofat.gov.bn

ธงอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน

 
 ราชอาณาจักรกัมพูชา : Kingom of Cambodia         การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย         ประมุข : พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี         เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ         ภาษาราชการ : ภาษาเขมร         หน่วยเงินตรา : เรียล         เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfaic.gov.kh

ธงอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน


 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : Republic of Indonesia         การปกครอง : ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย         ประมุข : พลโทซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน         เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา         ภาษาราชการ : ภาษาบาร์ฮาซา, ภาษาอินโดนีเซีย         หน่วยเงินตรา : รูเปียห์         เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.kemlu.go.id

ธงอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน


 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : The Loa People's Democratic Republic         การปกครอง : ระบอบสังคมนิยม         ประมุข : พลโทจูมมะลี ไซยะสอน         เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์         ภาษาราชการ : ภาษาลาว         หน่วยเงินตรา : กีบ         เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofa.gov.la

ธงอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน


 มาเลเซีย : Malaysia

         การปกครอง : สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุข         ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตวนกู อับดุล ฮาลิม มูอัซซอม ซาร์         เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์         ภาษาราชการ : ภาษามาเลย์         หน่วยเงินตรา : ริงกิต         เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.kln.gov.my

ธงอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน

 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : Republic of the Union of the Myanmar         การปกครอง : ระบบประธานาธิบดี         ประมุข : พลเอกเต็ง เส่ง         เมืองหลวง : นครเนปิดอร์         ภาษาราชการ : ภาษาพม่า         หน่วยเงินตรา : จั๊ต         เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofa.gov.mm

ธงอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน


 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : Republic of the Philippine         การปกครอง : สาธารณรัฐเดี่ยวระบบประธานาธิบดี         ประมุข : เบนิกโน อากีโน ที่ 3         เมืองหลวง : กรุงมะลิลา         ภาษาราชการ : ภาษาตากาล๊อก, ภาษาอังกฤษ        หน่วยเงินตรา : เปโซ        เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.dfa.gov.ph

ธงอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน

 สาธารณรัฐสิงคโปร์ : Republic of Singapore         การปกครอง : ระบบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา มีประธานาธิบดีเป็นประมุข         ประมุข : โทนี ตัน เค็ง ยัม         เมืองหลวง : สิงคโปร์         ภาษาราชการ : ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษามาเลย์, ภาษาทมิฬ         หน่วยเงินตรา : ดอลล่าร์สิงคโปร์         เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.gov.sg

ธงอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน

ราชอาณาจักรไทย : Kingdom of Thailand

         การปกครอง : ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข         ประมุข : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช         เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร         ภาษาราชการ : ภาษาไทย         หน่วยเงินตรา : บาท         เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mfa.go.th

ธงอาเซียน และสัญลักษณ์ของอาเซียน

 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : Socialist Republic of Vietnam         การปกครอง : ระบอบสังคมนิยมเวียดนาม         ประมุข : เจือง เติ๋น ซาง         เมืองหลวง : กรุงฮานอย         ภาษาราชการ : ภาษาเวียดนาม         หน่วยเงินตรา : ด่อง         เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ : www.mofa.gov.vn


คำขวัญอาเซียน

          The motto of ASEAN is "One Vision, One Identity, One Community."


คำขวัญอาเซียน "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม"
เพลงประจำอาเซียน
 
           "The ASEAN Way"
           เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ประพันธ์โดย นายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนอง และ เรียบเรียง) ได้เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2552 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


กฎบัตรอาเซียน ... ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมอาเซียน

ประเทศไทยกับอาเซียน

       
          ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ผ่านมา ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมอาเซียน ทางไทยได้ประโยชน์หลายประการจากอาเซียน ทั้งในแง่การเสริมสร้างความมั่นคงซึ่งช่วยเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องมูลค่าการส่งออกทั้งหมด โดยไทยเป็นฝ่ายได้ ดุลมาตลอด ประกอบกับการขยายความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบไฟฟ้า โครงข่าย อินเทอร์เน็ต ฯลฯ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้กับไทย นอกจากนี้อาเซียนยังเป็นแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนของไทย ซึ่งไทยจะได้เปรียบประเทศสมาชิกอื่นเพราะมีที่ตั้งอยู่ใจ กลางอาเซียน สามารถเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและขนส่งในภูมิภาค
          
          สำหรับในอนาคต คนไทยจะได้รับประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมของอาเซียนมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการเตรียม ความพร้อมของรัฐบาล ซึ่งทางรัฐบาลต้องสร้างความตื่นตัวและให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้ตระหนักถึงโอกาสและเสริม สร้างความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะช่วยให้คนไทยได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดผล กระทบในทางลบแก่ภาคส่วนต่าง ๆ       
 
ขอบคุณข้อมูล:http://hilight.kapook.com/view/76838  

คณะผู้บริหารโรงเรียน

สถิติการเข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday804
mod_vvisit_counterYesterday1146
mod_vvisit_counterThis week6173
mod_vvisit_counterLast week6620
mod_vvisit_counterThis month13818
mod_vvisit_counterLast month44999
mod_vvisit_counterAll days2149958

We have: 21 guests, 2 bots online
Your IP: 35.175.182.106
 , 
Today: ธ.ค. 13, 2018

ใคร ออนไลน์บ้าง

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

คุณค่าพระวรสาร

ประชาสัมพันธ์ (SJS News)>>>

5 ธันวา

ขอเชิญร่วมงานคริสต์มาสสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับครูใหม่ ภาคเรียนที

ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีกา

ประกาศรับสมัครครู

ทรงพระเจริญ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีกา

รับสมัครนักเรียนใหม่

แจ้ง ผลสลากรางวัลคริสต์มาส 201

เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากร

12 สิงหา มหาราชินี

แจ้งหยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แจ้งหยุดเรียนวันเข้าพรรษา 2560

-
+
0

มุมยิ้ม>

News image

{jcomments on} 1. ผู้หญิงอายุ 18-20 เหมือนลูกฟุตบอล ที่มีผู้ชาย 20 คน ...

อ่านต่อ>>>
News image

สองพ่อลูกเดินไปโรงเรียน ทันใดนั้นพ่อเกิดเหนื่อยขึ้นมาเลยเข้าไปเรียกสามล้อที่อยู่แถวๆ นั้นว่า "สามล้อ สามล้อ ผมจะไปโรงเรียนคิดเท่าไหร่" คนขับสามล้อรีบตอบไปทันทีว่า "นักเรียนคุณไม่เสีย แต่ผมคิดคุณ50 บา...

อ่านต่อ>>>
News image

      ..............ณ นรกโลกันต์................. ....................ท่านพยายม : ข้าจะให้พรเจ้าเจ้า 3 ประการอยากได้อะไร .............ท่านเเดร็ก : ข้...

อ่านต่อ>>>
News image

  นักเรียนชายคนหนึ่งเดินเข้าไปหาชายแก่ระเบียงหน้าบ้าน นักเรียนชาย: ขอโทษนะค่ะคุณลุง คือดิฉันเผอิญสังเกตเห็นว่าคุณลุงดูมีความสุขจัง ไม่ทราบว่ามีเคล็ดลับอะไรในการดำเนินชีวติยังไงค่ะ ขายแก่: ผมสูบบุหรี่วันละ 3 ซองดื่มเบียร์วันละลัง ...

อ่านต่อ>>>
News image

              &n...

อ่านต่อ>>>
News image

สัตว์อะไรที่เธอชอบ  คุณครูคุยกับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ระหว่างคอยผู้ปกครองมารับกลับบ้าน "ที่บ้านหนูเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างคะ" คุณครูถาม "มีหมาแค่ตัวเดียวค่ะ แต่ข้างบ้านเขาเลี้ยงตั้งหลายอย่างค่ะ ...

อ่านต่อ>>>
News image

ต้องใช่แน่ๆ สมชายเดินชมพิพิธภัณฑ์ และหยุดที่หน้าโครงกระดูกไดโนเสาร์ หันไปบอกกับคนที่ยืนข้างๆ "คุณรู้มั๊ย ไดโนเสาร์ตัวนี้อายุ 100 ล้านปีกับอีก 10เดือน" ชายคนนั้นมองด้วยความทึ่งแล้วถามว่า"ทำไมคุณรู้ละเอียดขนาดนั้นเลยล่ะ" "ก็ผมมาที่นี่เมื่อ 10 เดือนที่แล้วไกด์บอกผมว่าเจ้าตัวนี้มันอายุ ...

อ่านต่อ>>>
News image

จอมขี้เกียจ บ่ายวันหนึ่งขณะที่พ่อลูกคู่หนึ่งนอนดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นห้องเดียวกันแต่คนละมุม ในขณะที่พ่อกำลังเคลิ้มจะหลับอยู่นั้น ลูกก็พูดขึ้นว่า… ลูก : พ่อผมหิวน้ำ พ่อ : หิวก็ลุกไปกินสิ  ลูก ...

อ่านต่อ>>>
News image

เงินกับสมอง คุณครูถามนักเรียนในชั้นเรียน ครู : นร.จะเลือกอะไร ระหว่างเงิน กับสมองนร. : ...

อ่านต่อ>>>
News image

สอนลูก ครั้งหนึ่งเด็กน้อยตามแม่เข้าไปในโบสถ์ เขารู้สึกปวดท้องเบาเลยบอกแม่ "แม่ครับ ผมอยากไปฉี่" แม่ตอบว่า "อย่าพูดคำว่าฉี่ในโบสถ์สิจ๊ะลูก คราวหน้าถ้าลูกจะไปฉี่ ให้บอกว่า 'กระซิบ' เพราะว่าสุภาพกว่า นะจ๊ะ" วันอาทิตย์ถัดมา เด็กน้อยนั่งอยู่กับพ่อในโบสถ์ ครั้งนี้ก็เหมือนกัน เข...

อ่านต่อ>>>
News image

คณิตศาสตร์ ในห้องเรียนวิชาเลข เมื่อตอนที่มิสเตอร์บีนยังเป็นเด็กนักเรียน คุณครู: 5 บวก 4 ได้เท่าไร มิสเตอร์บีน: 9 คร...

อ่านต่อ>>>
News image

  เสียสละ ลูกชาย: แม่ครับ ตอนที่อยู่กับพ่อบนรถเมล์เมื่อเช้านี้ พ่อบอกให้ผมสละที่นั่งให้ผู้หญิงสาวคนหนึ่งครับ แม่: ดีจ้ะลูก ลูกทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ลูกชาย: แต่แม่ครับ ...

อ่านต่อ>>>
News image

ผลสอบ   หลังจากที่กลับเข้าถึงบ้าน พ่อเจ้าระเบียบสอบถาม ถึงผลสอบของลูกชายตัวดีทันที "เอาผลสอบมาดูหน่อยสิ" ลูกชายตอบกลับมาทันทีว่า "เ...

อ่านต่อ>>>
News image

เด็กฉลาด    "โตขึ้นอยากเป็นอะไร ...

อ่านต่อ>>>

More in: มุม...อมยิ้ม

-
+
6